Kurumsal Ürünler Bilgi Toplumu Hizmetleri ARGE Kalite Tedarikçiler
Kurumsal Yönetim Politikaları

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

            Şirketimizin 28.03.2014 günlü genel kurul toplantısında alınan karar gereği kâr dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir.

a.  Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.

b.  Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.

c.  Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.

d.  Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.

e.  Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.

f.   Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

            Yukarıdaki esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılması hedef olarak belirlenmiştir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal Yönetim
• Etik Kurallar
• Yönetim Kurulu
• Kurumsal Yönetim Politikaları
• Denetim Komitesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• DK’nın Görev alanları, Oluşumu ve Çalışma Esasları
• Ana Sözleşme
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
• Kararlar ve çalışma esasları
Yatırımcılar
Kurum Profili
Tüm Hakları Saklıdır Ege Endüstri A.Ş.

Kurumsal  |  Ürünler  |  Bilgi Toplumu Hizmetleri |  ARGE  |  Kalite  |  Tedarikçiler  |  İK  |  İletişim  |  Site Haritası